Kui ise ei tie, kesse siis tegeb…

2013. a kevadest hakkas koos käima Kuusalu rannakeele huviliste “kampa rannakiele üäks” (kirjakeeles “rühm rannakeele heaks”) sooviga Kuusalu kihelkonnale iseloomulikku rannakeelt elavdada ja praeguseid keele elushoidjaid väärtustada. Kokku tõi inimesed arusaamine, et Juminda ja Pärispea poolsaartel sajandeid räägitud rannakeel (arhailise nimetusega pohiranna) on hääbumas ja igapäevaselt rannakeeles rääkijate hulk on kahanenud alla 100 inimese.

Praeguseks on välja kujunenud kaks hästi toimivat alategevust:

 • “kampa rannakiele üäks” – avatud kõigile, kes soovivad oma aega ja energiat panustada rannakeele hüvanguks;
 • rannakiele rääkiije kogusaamised – igakuised kinnised kokkusaamised rannakeele rääkijatele, eesmärgiga anda võimalus suhtlemiseks rannakeeles.

2014. aastal andis Kuusalu vald rahalise toetuse rannakeele õppeprogrammi läbiviimiseks oma valla haridusasutustes. Programmid said teoks 2014. a kevadest kuni 2015. jaanuarini ning võeti koolide ja lasteaedade laste, noorte ja täiskasvanute poolt väga hästi vastu. Plaanime jätkata, veidi vormi muutes ja valmistume projekti kirjutama.

Rannakeele õppeprogrammi juhendajad: (vasakult) Riina Laanetu, Heli Kendra, Ene Velström, Jaan Velström, Maarja Orusalu.

Et rannakeel oleks nähtav, rippusid eelmisel suvel Liesi pues rannakielesed sanat (Leesi poes rannakeelsed sõnad). Loodame, et neid järgmisel hooajal seal veel rohkem on ning tasapisi saame lugeda ja kasutada kõiki silte ka rannakeeles. Oleme unistanud, et Juminda poolsaare raadios oleks rannakeelsed uudised ning miks mitte õige pea ka Vikerraadios, kõrvu Mulgi, Seto ja Kihnu uudistega.

“Kampa rannakiele üäks” üks tegevusvaldkond on rannakeelt tutvustavate ja õpetavate trükiste avaldamine. Nii on algatatud Kuusalu rannakeele sõnastiku väljaandmine koostöös Eesti Keele Instituudiga (EKI). Selleks on praeguseks sõlmitud Juminda Poolsaare Seltsi ja EKI vahel leping ja saame kasutada EKI andmebaase, kus leidub rohkelt materjali, kuna meie poolsaarte keel on uurijatele 100 viimase aasta jooksul palju huvi pakkunud.

Teeme kõik selleks, et hiljemalt viie aasta pärast on välja antud ja soovijatele kasutamiseks 6000 sõnast ja näitlausest koosnev „Kuusalu rannakiele sanastik“. Kuusalu vald on omaosaluse tasumise kinnitanud. Kirjutame projekte ja usume, et leiame rahastuse.

Rannakeel Tallinna TV-s ja ERR-is.

Kontaktid:

Sõnaraamat – Ene Velström, tel 5203138
Õppeprogramm ja rannakeele rääkijate kokkusaamised – Riina Laanetu, tel  5145830

***

TÖÖRÜHMA „RANNKIELE ÜÄKS“ TEGEVUSKAVA 2019-2022

EESMÄRK: Rannakeelt teadvustatakse ja väärtustatakse kui omanäolist piirkondlikku murrakut; rannakeel on toodud avalikku ruumi

Tegevused:

 • Regulaarsed kokkusaamised keeleoskajatega, sh kohtumised keeleuurijatega
  Rannakeele kool: 1x kuus toimuvad keeletunnid; laste rannakeele tunnid 3x suvekuudel
  “Kuusalu rannakiele sanastigu“ tutvustused 2019 Leesil, Viinistul, Eesti Keele Instituudis Tallinnas
 • Sõnastiku ilmumise kajastus Aktuaalses Kaameras jm 2019
 • Murrakut tutvustavad seminarid laiemale huviliste ringile, n sõnastik elama jm; 1-2 seminari igal aastal
 • Õppeprogrammid koolidele/lasteaedadele/täiskasvanutele vastavalt kokkuleppele
 • Lehes, raadios või teles murrakut tutvustav sari ca 4x aastas, n rannakeelsed uudised Eesti Raaios
 • Uudissõnade loomine rannakeelsete sõnade baasil ca 1x aastas
 • Laulude/luuletuste loomine ja levitamine avalikkuses, sh regilaulude; algus veebruaris 2019, jätk regulaarne
 • Rannakeele pesa(d)e hoidmine, peapesa (pesa ruumi) füüsilise keskkonna loomine Leesi rahvamajas
 • Rannakeelsed sildid Leesi rahvamaja seintele, nn kõnelevad seinad 2019
 • Rannakeelsed sildid poolsaarte „väravatesse“; tekstid olemas
 • Randlase kümme käsku; 2019
 • Osalemine Põlisrahvaste Arengu Keskuse SANA 2019 veebipublikatsioonis
 • Rahvakultuuri Keskuse juures Ida- Harju rannaalade kultuuriruumi programmi algatamine (eeltööd on varasemalt tehtud)

EESMÄRK: Keeleoskajate kõne on talletatud ning huvilistele kättesaadav nii helikandjal kui ka kirjaliku tekstina

Tegevused

 • Mälestuste ja keeleväljendite regulaarne kogumine keeleoskajatelt
 • Rannakeele rääkijate nimistu kirjapanek 2019
 • Helisalvestiste kogumine ja litereerimine toimub jätkuvalt, litereerimine algab
 • Koopiate tegemine arhiivides ja ka eravalduses olevatest helisalvestistest ja litereeringutest jätkub
 • Failide laadimine ja süstematiseerimine kindlas keskkonnas säilitamise eesmärgil

EESMÄRK: Koostatud on rannakeelt tutvustavad ja õpetavad trükised ning veebiväljaanded

Tegevused

 • „Kuusalu rannakiele sanastik“ ilmub kevadel 2019
 • Veebisõnastik ilmub sõnastikuga koos 2019
 • Koduloolise aabitsa koostamine ja väljaandmine 2019-2022
 • Rannakeelsed laulumängud ja mängud – kogumine, loomine (n pusle, alias e toine nimi) ja väljaandmine 2019-2022
 • Juminda ja Pärispea poolsaarte arhailiste kohanimedega kaartide koostamine ja väljaandmine
 • Rannakeelsete juttudega vihiku + CD kokku panemine ja väljaandmine